Xav Paub txog Grace Hmong

Grace Hmong Li Kev Ntseeg & Qhia

Grace Hmong Lutheran Church (WELS), tsuas qhia txog "tibyam uas yuav tsum muaj xwb."  Yam ntawd yog Yexus cov lus uas nws hais rau Matha nyob rau huav Npethanis xeev Yudia. Yam uas "yuav tsum muaj ntawd" yog Txoj Moozoo uas hais txog peb tus Tswv Yexus - raug ntsia, tuag, sawv rov los thiab theej lub ntiajteb lub txhoj.  Peb ntseeg tias, dhau ntawm txoj Moozoo uas txog Yexus lawm, tsis muaj ib txog kev cawmdim twg uas nyob hauv lub ntiajteb uas yuav cawm tau neeg kom lawv dim lawv lub txim.  Txoj Moozoo ntawm Yexus Khetos los rau peb los ntawm Nws Txojlus thiab tej kevcai Dawbhuv.  Yogli, Txoj Moozoo ntawm Yexus Khetos los rau peb los ntawm nws Txojlus thiab tej kevcai Dawbhuv.  Yogli, Txoj Moozoo thiab tej kevcai Dawbhuv yog lub plawv rau peb txojkev ntseeg - siv los qhia thiab kawm nyob rau hauv pawgntseeg Grace Hmong Lutheran Church. Peb lub homphiaj yog tshaj thiab qhia txoj Moozoo ntawm Yexus Khetos raws li Mathais 28:19-20 rau lub ntiajteb.  We are saved by Grace Alone.  Amen. 

Grace Hmong cov Tuav Haujlwm 
Church
Xh. Soobntxawg Lauj
Mouasay Lor
lllllll
Noses Lauj

Youth President

lornoses@gmail.com

N. XaivPhiab Lauj

Thawj Niamtsev

Miss Pachee Lauj

Sunday School & Music Director

pacheelor99@gmail.com