Southeast Asian Ministries

Peb cov Menyuam Hmoob sab Ntsujplig tshaib tshaib nqis nqis rau Vajtswv Txojlus.  

Koj puas hlub peb cov menyuam Hmoob uas Tseem tos txojkev hlub los ntawm Vajtswv Txojlus?

Lawv tseem niaj hnub niaj hmo tos ntsoov  txojkev hlub  no....!

Koj muaj feem hlub lawv los ntawm txojkev pab xa Vajtswv Txojlus rau lawm sab ntsujplig. Xa Koj txojkev hlub tuaj tau rau Grace Hmong losyog Xh. Vammo Lauj

(913) 204-0651 or 

Grace Hmong Lutheran

2801 N. 83rd St. 

Kansas City, Ks 66109

Vietnam ministires 
Teaching the gospel
13 OCT

Vam & Bob

Training & Workshop in Hanoi Vietnam.

China ministries

Sunday Worship in a local Church in China.

Praising Songs

Sunday Worship

People enjoy singing praise songs to God the Savior Jesus Christ. 

Hmong Young Girl

Hmong 

Girls enjoys....