Sermons in Word

Sermon of the Week - Vajtswv Txojlus Lub Limtiam no: Theme: "Qhov Xov Phem thiab Zoo ntawm Zaj Lus Pivtxwv - Tsob Ntoo Cev Tsis Txitxiv"

 

1 Vajntxwv 19:4

"“6Ces Yexus txawm qhia ib zaj lus pivtxwv tias, “Muaj ib tug txivneej nws cog tau ib tsob txivcev nyob rau hauv nws lub vaj txivhmab, nws txawm mus saib tsob txivcev ntawm tiamsis tsis pom muaj ib lub txiv li. 7Nws thiaj li hais rau tus tu lub vaj txiv hmab ntawd tias, Kuv niajhnub tuaj nrhiav txiv ntawm tsob txivcev no tau 3 lub xyoo lawm, tiamsis kuv yeej tsis pom muaj ib lub txiv li. Cia li muab nws ntov povtseg! Yog vim li cas thiaj li cia nws siv daim av ua dabtsi? 8Tus tu lub vaj teb tias, Yawg hlob, thov cia nws nyob ib xyoo ntxiv. Kuv mam li khawb av ncig lub hauvpau thiab muab chiv tso rau. 9Yog tias xyoo tomntej nws txitxiv ces zoo! Yog nws tsis txitxiv mam muab nws ntov povtseg."