Sermons in Word

Sermon of the Week - Vajtswv Txojlus Lub Limtiam no: Theme: "Take off your Sandal – Hle Koj Nkawm Khauskhiab"

 

Khiavdim 3:5 

“5Vajtswv hais tias, Koj tsis txhob txav los ze
ze ntawm no. Koj cia li hle koj nkawm khaukhiab,
rau qhov thajchaw uas koj sawv ntawm
ko yog kuv thajchaw tseemceeb.”.
“”