Sermons in Word

Sermon of the Week - Vajtswv Txojlus Lub Limtiam no: Theme: "Yexus Khetos yog Xanpataus rau Tus Ntseeg"

Chivkeeb 3:8-9

““8Hnub ntawd thaum yuav tsausntuj, nkawd hnov tus TSWV uas yog Vajtswv taug kev los hauv lub vaj, nkawd thiaj li khiav mus nkaum hauv ib koog ntoo haiv lub vaj. 9Tiamsis tus TSWVuas yog Vajtswv hu tus txivneej hais tias, Koj dua twg lawm? 10Nws teb hais tias, Kuv hnov koj los hauv lub vaj, kuv ntshai vim rau qhov kuv liabqab, yog li ntawd kuv thiaj li khiav nkaum lawm.”