Sermons in Word

Sermon of the Week - Vajtswv Txojlus Lub Limtiam no: Theme: "Lord, Bless My Enemies – Tustswv, foom koobhmoov rau Kuv cov yeebncuab"

 

1 Timautes 2:1-2 

“Ua ntej tshaj dua lwm yam, Kuv thov koj thov kev pab, thov Vajtswv, thov daws kev pab [daws txim] thiab ua tsaug rau txhua tus neeg – 2 rau cov vajntxwv thiab txhua tus uas muaj hwjchim kom peb ua lub neej thajyeeb thiab nyob ntsiag to rau lub neej li Vajtswv siabnyiam thiab dawbhuv”.“”