Sermons in Word

Sermon of the Week - Vajtswv Txojlus Lub Limtiam no: Theme: "In Him - Hauv Nws [Khetos]....!"

Efexaus 1:3-14

Qhuas Vajtswv uas yog peb Tustswv Yexus Khetos Leejtxiv, tus uas foom koobhmoov sab ntsujplig txhua yam saum ntuj los rau hauv Khetos. 4Rau qhov Vajtswv xaiv peb hauv Khetos ua ntej uas tsim ntuj tsim teb kom peb ua yog neeg dawbhuv thiab tsis muaj ib qhov thuam tau ntawm Nws xubntiag. 5Hauv txoj kevhlub, Nws npaj peb ua ntej los ua Nws li tub sau los ntawm Yexus Khetos raws li Nws txoj kev txaussiab thiab dej siab nyiam. 6Cia li qhuas Nws lub koobmeej kevhlub uas Nws pub dawb dawb rau peb hauv Khetos tus uas Nws hlub. 7Nyob rau hauv NWS [Khetos], peb tau txais txoj kev thiv txim los ntawm Nws cov ntshav, rau peb txoj kev zamtxim rau peb tej kevtxhaum raws li Vajtswv txoj kevhlub uas muaj npluasmias, 8uas Nws pub rau peb ntau kawgnkaus. Los ntawm Nws txoj kev txawjntse thiab totaub, 9Nws ua qhia rau peb paub txog Nws dejsiab nyiam uas Nws muab npog cia raws li Nws lub siab nyiam uas yog Nws lub homphiaj hauv Khetos. 10Thaum txog sijhawm lawm Nws yuav ua tej haujlwm uas Nws teem cia lawd kom tiav – yog qhov uas Nws sau zog txhua yam uas nyob saum ntuj thiab hauv ntiajteb los nyob uake hauv Khetos.

11Hauv Nws [Khetos], peb thiaj li raug xaiv kom raug npaj ua ntej li rau qhov Vajtswv twb tau teebtseg uas Nws yuav uas txhua yam kom tiav raws li Nws dejsiab lub homphiaj, 12kom peb cov uas tso peb txoj kev vamsiab rau hauv Khetos ua ntej lawv yog qhuas Vajtswv lub koobmeej. 13Thiab kom nej thiaj li tau khoom [nyob] nrog Khetos thaum nej hnov txojlus tseeb uas yog Txoj Moozoo rau nej txoj kev cawmdim. Lub sijhawm nej ntseeg, nej nyob huav Nws [Khetos], nej raug nias lub cim uas yog Vaj Ntsujplig Dawvhuv raws li Vajtswv tau coglus tseg lawm. 14Vaj Ntsujpig Dawvhuv yog qhov puavpheej uas ua qhia tias peb yeej yuav tau txais peb tej qub txeeg qub teg mus txog thaum peb cov uas yog Vajtswv tug txais txoj kev dim txim – rau Nws lub Koobmeej uas raug qhuas!”

””